Regulamin

Regulamin gry

1. Strzelanie z markera pneumatycznego (karabinek paintball’owy zwany dalej markerem) może odbywać się tylko w wyznaczonym terenie, zwanym dalej “polem gry”.
2. Nie istnieje ścisła granica wieku. Osoby niepełnoletnie powinny posiadać zgodę opiekunów na udział w zabawie.
3. Prawo gry maja osoby nie będące pod wpływem alkoholu, ani innych środków odurzających. Organizator ma prawo usunąć z gry gracza bez prawa zwrotu pieniędzy w przypadku stwierdzenia znajdowania się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
4. Organizator ma prawo usunąć z gry bez prawa zwrotu opłaty osobę łamiącą regulamin lub nie słuchającą poleceń instruktora.
5. Na polu obowiązuje bezwzględny nakaz przebywania w masce ochronnej, trafienie w nieosłoniętą twarz może spowodować poważne obrażenia z utratą wzroku włącznie.
6. Poza polem gry, a w szczególności w strefie bezpiecznej marker musi być w stanie zabezpieczonym barrel bagiem lub zatyczką i z lufą skierowana do ziemi.
7. Zabrania się strzelać w przeciwnika z odległości mniejszej niż 2 metrów. Zmiany w tym punkcie mogą wprowadzić gracze na własną odpowiedzialność i tylko za zgodą wszystkich uczestników gry.
8. Walka wręcz jest zabroniona.
9. Gracz zostaje wyeliminowany z gry na podstawie:
o trafienia środkiem przeznaczonym do paintball’a, pozostawiającym ślad farby;
o własnej deklaracji o wyłączeniu z gry, która raz podjęta nie może być cofnięta;
10. Gracz wyeliminowany z gry nie zdejmując maski ochronnej podnosi wolną rękę wyprostowaną do góry, drugą rękę trzymającą marker, opuszcza lufę markera ku ziemi i w ten sposób, sprawnie i możliwie najkrótszą drogą opuszcza pole gry. Zabrania mu się odzywać w tym czasie do członków swojej drużyny i dawać im znaki. Trafienie w broń czy obuwie powoduje wyeliminowanie z gry.
11. Na polu gry mogą przebywać tylko osoby biorące udział w grze, sędziowie, osoby upoważnione przez organizatora i osoby wyeliminowane z gry opuszczające jej pole.
12. Granice pola gry wyznacza sędzia. W przypadku niemożliwości ich wyznaczenia wskazany zostanie punkt neutralny, w którym przebywają osoby wyłączone z gry i postronne.
13. Osoby nie biorące udziału w grze, swoim zachowaniem nie powinny wpływać na jej przebieg.
14. Zabrania się kierowania ognia poza obręb pola gry.
15. W razie stwierdzenia, że uczestnik gry zdjął maskę należy natychmiast przerwać ogień i powiadomić obsługę.
16. Należy unikać zanieczyszczenia markera ziemią.
17. Zabrania się samowolnego demontowania, regulowania i ulepszania broni, a także uzupełniania magazynków kulkami, które leżały na ziemi.
18. Gramy tylko kulkami organizatora. Gracz może
przynieść swój marker.
19. W razie stwierdzenia jakiejkolwiek niesprawności markera lub oporządzenia należy przerwać grę i zwrócić się do obsługi. W przypadku uszkodzenia markera lub oporządzenia stosuje się odpowiedzialność materialną.
20. Wszystkie gry objęte są ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.
21 . Uczestnik gry oświadcza, że zdaje sobie sprawę z ryzyka udziału w grze Paintball, w której uczestniczy wyłącznie na własną odpowiedzialność i w razie jakichkolwiek nieszczęśliwych zdarzeń nie będzie wnosił roszczeń do organizatora.
22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prywatne przedmioty osób biorących udział w imprezie które uległy uszkodzeniu, zabrudzeniu lub zaginięciu.