Oświadcznie

Oświadczenie uczestnika

1. Zapoznalem się z zasadami bezpiecznego użytkowania sprzętu paintballowego
    i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
2. Biorę na siebie pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody wyrządzone w wyniku użytkowania rnarkera paintballowego.
3. Jestem świadomy zagrożeń wynikających z użytkowania markera pa intba II owego.
4. Otrzymałem sprzęt sprawny, wolny od wad, spełniający wszystkie wymogi • bezpieczeństwa i nie mam co do niego żadnych zastrzeżeń.
5. Będę natychmiast informował organizatora o jakimkolwiek niepożądanym działaniu sprzętu.
6. Zobowiązuję się do zwrócenia sprzętu w stanie nienaruszonym
7. Gram na własną odpowiedzialność oraz biorę na siebie pełną
    odpowiedzialność za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas przebywania w miejscu gry oraz w strefie bezpiecznej.
    W przypadku złamania zasad bezpieczeństwa nie będę rościł/a żadnych praw z tytułu odszkodowania od organizatora
8. Jestem świadomy, iż składając podpis, akceptuję wszystkie wyżej wymienione punkty.